Polski

W projekcie uczestniczyło czterdziestu pięciu uczniów (3 grupy po 15 uczniów) oraz 6 absolwentów (2 grupy po 3 osoby), którzy odbyli praktykę w Hiszpanii (Sewilla, Grenada) oraz Wielkiej Brytanii (Preston). Byli to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) klas trzecich o kierunku technik informatyk, technik mechatronik oraz technik ekonomista. Staże miały miejsce w 2017, 2018 oraz 2019 w firmach hiszpańskich zajmujących się branżą informatyczną, w szczególności grafiką komputerową, tworzeniem stron WWW, administrowaniem sieciami komputerowymi, utrzymywaniem serwerów oraz programowaniem, w firmach brytyjskich – branżach mechatronicznej (mechatronika samochodowa, linie produkcyjne, układy sterowania) i ekonomicznej (prowadzenie firmy, księgowość). W projekt zaangażowanych było wiele firm zagranicznych. Większość z nich współpracowała już z ZSTiO w ramach programów Erasmus+, Leonardo da Vinci oraz EFS POKL.

Głównymi potrzebami dla których uczniowie i absolwenci wyjechali w ramach stażu był ich rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym i poznanie innych rozwiązań w wymienionych branżach. Dodatkową potrzebą było doskonalenie umiejętności językowych uczniów (język zawodowy) oraz poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej, w tym kultury i organizacji pracy.

Najważniejszym celem projektu było zaspokojenie powyższych potrzeb uczniów i absolwentów. Ponadto projekt miał zwrócić uwagę na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawę współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwienie rozwoju praktyk zawodowych, poprawę stopnia przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspieranie technologii informacyjnej oraz poprawę wymiaru europejskiego.

Oczekiwane rezultaty wynikały z potrzeb i celów projektu. Do najważniejszych można zaliczyć: łatwiejsze znalezienie pracy po zakończeniu edukacji lub założenie własnej działalności, nabycie pewności siebie w sytuacjach nowych, radzenie sobie ze stresem, przełamanie barier językowych i kulturowych, zwiększenie świadomości wymiaru europejskiego w społeczności szkolnej, nauczenie konstruktywnego myślenia oraz wyciągania poprawnych wniosków, wypromowanie szkoły w regionie.

Uczniowie i absolwenci wybrani zostali na podstawie określonych kryteriów w procesie rekrutacji. Większość uczestników była pełnoletnia. W projekt zaangażowani byli nauczyciele szkoły, przygotowujący uczestników do wyjazdu za granicę, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Założono ewaluację projektu oraz upowszechnianie wyników po powrocie uczestników ze stażu. Do zarządzania projektem powołany został szkolny koordynator, odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg w poszczególnych fazach (informacja, selekcja, przygotowanie, zakup biletów, ubezpieczenia, kontakt z rodzicami, staż, ewaluacja, sprawozdanie). Każdej grupie (z wyjątkiem absolwentów) towarzyszył opiekun, sprawujący bezpośredni nadzór nad uczestnikami, monitorujący przebieg stażu, podejmujący wszelkie decyzje w imieniu dyrektora szkoły.

W projekcie nie brali udziału uczniowie/absolwenci ze specjalnymi potrzebami.

W projekcie uczestniczyło czterdziestu pięciu uczniów (3 grupy po 15 uczniów) oraz 6 absolwentów (2 grupy po 3 osoby), którzy odbyli praktykę w Hiszpanii (Sewilla, Grenada) oraz Wielkiej Brytanii (Preston). Byli to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) klas trzecich o kierunku technik informatyk, technik mechatronik oraz technik ekonomista. Staże miały miejsce w 2017, 2018 oraz 2019 w firmach hiszpańskich zajmujących się branżą informatyczną, w szczególności grafiką komputerową, tworzeniem stron WWW, administrowaniem sieciami komputerowymi, utrzymywaniem serwerów oraz programowaniem, w firmach brytyjskich – branżach mechatronicznej (mechatronika samochodowa, linie produkcyjne, układy sterowania) i ekonomicznej (prowadzenie firmy, księgowość). W projekt zaangażowanych było wiele firm zagranicznych. Większość z nich współpracowała już z ZSTiO w ramach programów Erasmus+, Leonardo da Vinci oraz EFS POKL.

Głównymi potrzebami dla których uczniowie i absolwenci wyjechali w ramach stażu był ich rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym i poznanie innych rozwiązań w wymienionych branżach. Dodatkową potrzebą było doskonalenie umiejętności językowych uczniów (język zawodowy) oraz poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej, w tym kultury i organizacji pracy.

Najważniejszym celem projektu było zaspokojenie powyższych potrzeb uczniów i absolwentów. Ponadto projekt miał zwrócić uwagę na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawę współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwienie rozwoju praktyk zawodowych, poprawę stopnia przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspieranie technologii informacyjnej oraz poprawę wymiaru europejskiego.

Oczekiwane rezultaty wynikały z potrzeb i celów projektu. Do najważniejszych można zaliczyć: łatwiejsze znalezienie pracy po zakończeniu edukacji lub założenie własnej działalności, nabycie pewności siebie w sytuacjach nowych, radzenie sobie ze stresem, przełamanie barier językowych i kulturowych, zwiększenie świadomości wymiaru europejskiego w społeczności szkolnej, nauczenie konstruktywnego myślenia oraz wyciągania poprawnych wniosków, wypromowanie szkoły w regionie.

Uczniowie i absolwenci wybrani zostali na podstawie określonych kryteriów w procesie rekrutacji. Większość uczestników była pełnoletnia. W projekt zaangażowani byli nauczyciele szkoły, przygotowujący uczestników do wyjazdu za granicę, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Założono ewaluację projektu oraz upowszechnianie wyników po powrocie uczestników ze stażu. Do zarządzania projektem powołany został szkolny koordynator, odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg w poszczególnych fazach (informacja, selekcja, przygotowanie, zakup biletów, ubezpieczenia, kontakt z rodzicami, staż, ewaluacja, sprawozdanie). Każdej grupie (z wyjątkiem absolwentów) towarzyszył opiekun, sprawujący bezpośredni nadzór nad uczestnikami, monitorujący przebieg stażu, podejmujący wszelkie decyzje w imieniu dyrektora szkoły.

W projekcie nie brali udziału uczniowie/absolwenci ze specjalnymi potrzebami.

English

There were 45 students (3 groups of 15 students) and 6 graduates willing to undergo a vocational training in Spain (Granada, Seville) and Great Britain (Preston). Students were of the third grade at Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących /the Technical and General Education School Complex/ in Bytom, Poland specializing in IT, mechatronics and economics. The training was held in 2017, 2018 and 2019 in Spanish companies dealing directly with IT branches, in particular with computer graphics, web design, network administration, maintenance and programming, and in British ones – mechatronics branch (car mechatronics, production lines, control systems) and economics (running a company, accounting). There were many foreign companies involved in a project. Most of them had already cooperated or still cooperate with ZSTiO within the framework of Erasmus+, Leonardo da Vinci and ESF programmes.

The project aimed at students’ (graduates) professional development, the understanding of operation of foreign and international companies, comparing working methods between Poland and the target country, learning how to cooperate efficiently in an international team and presenting novel and new technological solutions. The secondary goal was to promote language learning, professional language use and the culture and organization of work different from the native one.

The main purpose behind the project was to satisfy the requirements named above. Besides, the project aim was to meet the policy of modern European education: mobility in terms of vocational education, cooperation between educational entities, development of vocational training programs, better transparency in and transfer of vocational qualifications, IT application in lifelong education, and last but not least, in terms of the all-European meaning of education as such.

The project results derived directly from the needs and aims rooted in the project; the most salient involving: better chances to find a job after graduation or set up the own one, strengthening self-confidence and ability to cope with stressful situations, breaking language and culture-based barriers, strengthening the awareness of cross-European dimension of individual education, learning creative thinking and reasoning skills and to promote our school in the local and regional community.

The participating students/graduates undewent the recruitment procedure and met its criteria. Most of participants were of full legal age. The project involved teachers from our school who were responsible for preparing the students willing to meet the project’s language, vocational and cultural objectives. The integral part of the preparation included evaluation and promotion after the mobility. There was a school coordinator appointed as a person responsible for management of the project and its proper course during the individual stages (information, recruitment, preparation, tickets and insurance, contacts with parents, training, evaluation, report). During the trainig session participants (exluding graduates) were accompanied by a teacher who directly supervised all participants, helped them and took any decision on behalf of school headmaster.

No students/graduates with special needs were engaged in the project.